- BLOG -

Nowości, porady, promocje

Producenci

Statystyki

Produkty:
1974
Kategorie:
262
Nowości:
2
Promocje:
2728

Cenniki do pobrania

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-OknaDachowe.pl

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy www.E-OknaDachowe.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: PHUP FUGAZI . z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Bratków 6, NIP:646-180-04-86, zezwolenie EDG 19560 wydane przez Prezydent Miasta Tychy, tel 509-308-681, adres email: fugazi.tychy@gmail.com

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe. Sklep zobowiązuje się dostarczyć towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Termin realizacji zamówienia, wysyłki liczony jest w dniach roboczych.

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sklepu. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie "Protokołu Szkody".

 

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: fugazi.tychy@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (paragon fiskalny lub faktura VAT),
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (zwana dalej „Ustawą”). Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

- mailem na adres: fugazi.tychy@gmail.com

- pocztą na adres: PHUP FUGAZI, UL. BRATKÓW 6, 43-100 TYCHY

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:


(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

PHUP FUGAZI
UL. BRATKÓW 6
43-100 TYCHY

Ja………………………………................................................zam............................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….........................…………………………………………………………………………………………………………., numer faktury VAT/paragonu……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Data i podpis ....................................

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach umów:

1) całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2;

2) dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym;

3) ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

 8. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

     W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

 

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Administratorem danych jest PHUP FUGAZI, 43-100 Tychy, ul. Bratków 6, NIP 6461800486.

Możesz się z nami kontaktować:

- listownie, na adres: PHUP FUGAZI, 43-100 Tychy, ul. Bratków 6

- mailowo: biuro@e-oknadachowe.pl

- telefonicznie: 509 308 681

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przeniesienia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów, takie jak imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, dane dotyczące płatności, przetwarzamy w celu:

 • wykonania umowy sprzedaży
 • dostarczenia zamówionych towarów (oznacza to, że dane mogą być przekazywane np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską)
 • obsługi reklamacji i gwarancji (oznacza to, że dane mogą być przekazywane np. producentom realizującym gwarancję)

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Polityką prywatności Sklepu.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach, a w szczególności:

- prawie do wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania oraz usunięcia

- adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych

- możliwych odbiorcach danych,

- dobrowolności podania danych.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

i-Raty zakupy na raty przez internet

Aktualne promocje
Okno dachowe FAKRO FTU-V U3 Z-Wave 55x98 Okno dachowe FAKRO FTU-V U3 Z-Wave 55x98 2 199,00 zł 3 013,50 zł


Kołnierz Okpol U 94x160 Kołnierz Okpol U 94x160 323,00 zł 448,95 zł

Okno kolankowe OKPOL IKDU E2 66x95 Okno kolankowe OKPOL IKDU E2 66x95 1 296,00 zł 1 800,72 zł


Kołnierz Okpol LH 66x118 Kołnierz Okpol LH 66x118 243,00 zł 338,25 zł


Okno dachowe OKPOL ISO I3 134x98 Okno dachowe OKPOL ISO I3 134x98 1 539,00 zł 2 199,24 zł

Okno dachowe OKPOL IGOV N23 114x118 Okno dachowe OKPOL IGOV N23 114x118 1 549,00 zł 2 214,00 zł
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy od home.pl